ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΘΥΜΗΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

25 10 2008

Advertisements
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

25 10 2008

Στο ιστολόγιο συναδέλφων επιμορφούμενων  Επιμόρφωση φιλολόγων στις Τ.Π.Ε. βρήκα τις παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες, ενόψει των εξετάσεων, θα σας ενδιαφέρουν:

Διαδικασία πιστοποίησης.. συνέχεια 1

Επίσης έλαβα και μία απάντηση- μια εβδομάδα μετά την υποβολή του ερωτήματος που έχει ως εξής:
«Τα πλαίσια του ελεύθερου θέματος (διαφορετικά για κάθε κλάδο) έχουν αναρτηθεί στον Υποστηρικτικό Κόμβο της Πράξης. Κάθε πλαίσιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία προς διαπραγμάτευση και ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούμενο κατά την εκπόνηση του σεναρίου και υποδεικνύει μία συγκεκριμένη δομή για το σενάριο, διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τον εξεταζόμενο στην ανάπτυξη του σεναρίου.
Επίσης κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν θα επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε υλικού, σε έντυπη (βιβλία, σημειώσεις κλπ) ή ηλεκτρονική μορφή (δισκέττες, CD, memory stick, ιστοσελίδες του διαδικτύου κλπ), με εξαίρεση τα βιβλία που σχετίζονται άμεσα με τα σχολικά μαθήματα (σχολικό βιβλίο μαθητή, βιβλίο καθηγητή, ΑΠΣ), τα οποία οι εξεταζόμενοι μπορούν να έχουν μαζί τους στην εξέταση.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

24 10 2008

Μπήτε στον ιστότοπο του Β επιπέδου επιμόρφωσης γιατί ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πιστοποίησης.

Υπάρχει και ενημερωτική ανακοίνωση από την οποία παραθέτω:

«Η τελική δοκιμασία συνίσταται σε μία οnline εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί στα ΚεΠις και περιλαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο και ένα μη αυτοματοποιημένο μέρος. Τα δύο μέρη της τελικής δοκιμασίας διενεργούνται σε ενιαία χρονική περίοδο, με ανώτατη διάρκεια για κάθε εξεταζόμενο τις 4 ώρες.

Στο αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα τεθεί σε κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό ένα τεστ με ορισμένο αριθμό ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας, στις οποίες θα κληθεί να απαντήσει. Στο τεστ θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού/λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχησης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών κλπ. Για ορισμένες ερωτήσεις η εκφώνηση και οι εναλλακτικές απαντήσεις θα είναι εξαιρετικά απλές, ενώ για άλλα

ερωτήματα θα είναι πιο σύνθετες, αφορώντας για παράδειγμα συνδυασμούς εννοιών, κατανόηση καταστάσεων, σενάρια εφαρμογής λογισμικού κλπ. Οι ερωτήσεις θα απαντώνται μέσω ενός αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος πιστοποίησης και εν συνεχεία θα βαθμολογούνται με αυτόματο τρόπο.

Στο μη αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα ζητηθεί από τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς να γίνει ηλεκτρονικά (με χρήση του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου Ms-Word) ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη θα γίνεται στη βάση ενός «πλαισίου» ελεύθερου θέματος, το οποίο θα δίνεται μαζί με την εκφώνηση του θέματος. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία προς διαπραγμάτευση και ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούμενο κατά την εκπόνηση του σχεδίου μαθήματος ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και θα υποδεικνύει μία συγκεκριμένη δομή για το προτεινόμενο σχέδιο/ δραστηριότητα. Σύντομα θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο Υποστήριξης Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, http://b-epipedo.cti.gr, περισσότερα στοιχεία και παραδείγματα αναφορικά με τη φύση των θεμάτων, για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων».

ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

15 10 2008

Στον ιστότοπο της Επιμόρφωσης β’ επιπέδου έχουν αναρτηθεί νέες πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης. Μελετήστε – όχι απλά διαβάστε- το κείμενο της προκαταρκτικής ενημέρωσης και προσέξτε ιδιαίτερα τα παρακάτω σημεία:

» Η τελική δοκιμασία συνίσταται σε μία οnline εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί στα ΚεΠις και περιλαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο και ένα μη αυτοματοποιημένο μέρος. Τα δύο μέρη της τελικής δοκιμασίας διενεργούνται σε ενιαία χρονική περίοδο, με ανώτατη διάρκεια για κάθε εξεταζόμενο τις 4 ώρες.

Στο αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα τεθεί σε κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό ένα τεστ με ορισμένο αριθμό ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας, στις οποίες θα κληθεί να απαντήσει. Στο τεστ θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού/λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχησης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών κλπ. Για ορισμένες ερωτήσεις η εκφώνηση και οι εναλλακτικές απαντήσεις θα είναι εξαιρετικά απλές, ενώ για άλλα ερωτήματα θα είναι πιο σύνθετες, αφορώντας για παράδειγμα συνδυασμούς εννοιών, κατανόηση καταστάσεων, σενάρια εφαρμογής λογισμικού κλπ. Οι ερωτήσεις θα απαντώνται μέσω ενός αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος πιστοποίησης και εν συνεχεία θα βαθμολογούνται με αυτόματο τρόπο.

Στο μη αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα ζητηθεί από τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς να γίνει ηλεκτρονικά (με χρήση του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου Ms-Word) ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη θα γίνεται στη βάση ενός «πλαισίου» ελεύθερου θέματος, το οποίο θα δίνεται μαζί με την εκφώνηση του θέματος. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία προς διαπραγμάτευση και ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούμενο κατά την εκπόνηση του σχεδίου μαθήματος ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και θα υποδεικνύει μία συγκεκριμένη δομή για το προτεινόμενο σχέδιο/ δραστηριότητα. Σύντομα θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο Υποστήριξης Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, http://b-epipedo.cti.gr, περισσότερα στοιχεία και παραδείγματα αναφορικά με τη φύση των θεμάτων, για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων.

Ο τελικός βαθμός της πιστοποίησης Βπιστ για κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό προκύπτει από τον τύπο: Βπιστ = 0,40*Βαυτ+0,60*Βμη–αυτό που Βαυτ ο βαθμός του αυτόματου μέρους της online εξέτασης και Βμη–αυτ ο βαθμός του μη αυτοματοποιημένου μέρους της online εξέτασης, εκφρασμένοι στην κλίμακα 0 – 100.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν ως τελικό βαθμό τουλάχιστον το 60, για να θεωρηθούν ως επιτυχώς περατώσαντες την εκπαίδευση και να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση.

Στην παρούσα περίοδο πιστοποίησης, λόγω των χρονικών περιορισμών υλοποίησης της Πράξης, κάθε εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις δοκιμασίες πιστοποίησης, μόνο μία φορά.

Τα προγράμματα πιστοποίησης προβλέπεται να υλοποιηθούν αυστηρά εντός του Νοεμβρίου 2008, κυρίως σε δυο-τρία Σαββατοκύριακα, ξεκινώντας από το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου (8-9/11/2008). Λόγω των χρονικών περιορισμών ολοκλήρωσης της Πράξης, δεν θα υπάρξει δυνατότητα χρονικής παράτασης.

Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ενός προγραμματισμένου προγράμματος πιστοποίησης είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή (υποβολή αίτησης) από τουλάχιστον 10 (δέκα) εκπαιδευτικούς. Έξι (6) μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής γίνεται τελικός έλεγχος για την έγκριση πραγματοποίησης της εξέτασης και δεσμεύονται οι καταχωρισμένες αιτήσεις των εκπαιδευτικών».

e-ALEXANDRIA

13 10 2008

Ο ιστότοπος e-Alenandria υπόσχεται τη μεταφορά της ελληνικής γραμματείας στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να βρείτε, με αρκετή ποικιλία, κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε ηλεκτρονική μορφή, e-book, και να τα κατεβάσετε για ανάγνωσή στον υπολογιστή σας, ενώ για  κάποια από αυτά είναι διαθέσιμες και λογοτεχνικές αναλύσεις. Τα κείμενα συνοδεύονται από υλικό για τη ζωή και την περίοδο δράσης των λογοτεχνών που ανθολογούνται και οι επισκέπτες του τόπου, υπό την ιδιότητα του μέλους, έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να προσθέσουν δικές τους σκέψεις και σχόλια στο forum.

Επειδή υπάρχει σε σημαντικό βαθμό κοινός τόπος με έργα που διδάσκονται στο μάθημα της λογοτεχνίας στο γυμνάσιο ή το λύκειο, μια περιδιάβαση στο χώρο, ενδείκνυται ακόμη και για όσους δε διαθέτουν πολύ χρόνο.

Ο Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

13 10 2008

Ο ιστότοπος του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης φιλοξενεί σελίδες αφιερωμένες στον Ν. Καζαντζάκη, που παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του καθώς και συνεντεύξεις του λογοτέχνη που διατίθενται σε αρχείο ήχου. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ίδιου μουσείου εμπεριέχεται μια περιορισμένη διαδραστική εφαρμογή, την οποία θα ήθελα επίσης να περιηγηθείτε ώστε να είστε τελικά σε θέση να εκτιμήσετε την πιθανή χρήση τόσο των σελίδων, όσο και της εφαρμογής σε σενάριο διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Δείτε στο εισαγωγικό σημείωμα των σελίδων τη λογική της οργάνωσής τους, όπως ρητά αναφέρεται από τον επιμελητή τους και σκεφτείτε ποια/ποιες παιδαγωγικές αρχές μπορεί να υπηρετήσουν.

ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

13 10 2008

Δείτε δείγμα από χρήσιμο υλικό για τη δημιουργία σεναρίων το οποίο μπορούμε να βρούμε σε ιστότοπους ανάρτησης υλικού, όπως το slideshare.

Όσον αφορά τώρα σε επιπλέον υλικό, εκτός από αυτό που σας έχει δοθεί, στο διαδίκτυο βρίσκονται αναρτημένα έτοιμα σχέδια μαθήματος και διδακτικά σενάρια, τα οποία μπορούν να μας προσφέρουν συμπληρωματικό υλικό για να ασκηθούμε στην κριτική αποτίμησή τους και να διατυπώσουμε πιθανές προτάσεις βελτίωσης, όπως εξάλλου προβλέπει και το πρόγραμμα σπουδών.

Δείτε τις προτάσεις που ακολουθούν (θα συμπληρώνονται συνεχώς) και ερευνήστε και οι ίδιοι στο διαδίκτυο ώστε να συμβάλετε στον εμπλουτισμό της λίστας μας.

Η Αθήνα στη δεκαετία του ’20 :Το παρόν σχέδιο μαθήματος συνοδεύει το κείμενο ΄΄Ο ματωμένος λυρισμός΄΄ του Άγγελου Τερζάκη που περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ’ Γυμνασίου των Π. Καγιαλή, Χρ. Ντουνιά και Θ. Μέντη, ΟΕΔΒ, 2006. Αποτελεί συμπλήρωμα της διαθεματικής εργασίας που προτείνει το εν λόγω σχολικό εγχειρίδιο με αξιοποίηση της πρόσβασης που παρέχει το Διαδίκτυο στις ψηφιοποιημένες συλλογές του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ) και στόχο την αναζήτηση σχετικού αρχειακού υλικού. ( το σχέδιο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας, όπου εκτός άλλων μπορείτε να βρείτε και χρήσιμο υλικό για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με χρήση καινοτόμων ).